Dodano: 2024-02-23,
Szanowni Państwo – rodzice dzieci w wieku przedszkolnym!
Dnia 7 marca 2024 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Wolsztyn do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na jej terenie, na rok szkolny 2024/2025.

Nabór odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem: www.gminawolsztyn.przedszkola.vnabor.pl. Wnioski można składać w terminie 7.03 - 21.03.2024. 

Podczas rekrutacji na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe wynikające z przepisu art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), takie jak:
 
    1. wielodzietność rodziny kandydata;
    2. niepełnosprawność kandydata;
    3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
    4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
    5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
    6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
    7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
Kryteria te mają jednakową wartość.  Dodatkowo brane pod uwagę będą kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą nr LVIII/725/2023 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 października 2023 r., takie jak:
1) miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły, w którym przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej pierwszego wyboru ma swoja siedzibę – 16 pkt;
2) pozostawanie obojga rodziców kandydata lub rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 16 pkt;   
3) pozostawanie jednego z rodziców w zatrudnieniu, prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 8 pkt;   
4) rozliczenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Wolsztyn – 12 pkt;
5) rozliczenie przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Wolsztyn – 6 pkt;
6) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru, w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja lub uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata, do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego w danej szkole w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja – 5 pkt.    

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa powyżej są odpowiednio:     
Wielodzietność rodziny - oświadczenie o wielodzietności rodziny (dokument do pobrania w systemie elektronicznym).    
Niepełnosprawność kandydata, rodzeństwa kandydata lub  rodziców kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.     
Samotne wychowywanie dziecka - prawomocny wyrok sądu rodzinnego (który stwierdza rozwód albo separację) albo akt zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (dokument do pobrania w systemie elektronicznym)      
Wychowywanie dziecka w rodzinie zastępczej - dokument, który potwierdzi, że dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej.
 
W przypadku kryteriów gminnych:
1) oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata (we wniosku);       
2-3) zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym;
4-5) ksero pierwszej strony zeznania podatkowego w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO)
6) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa kandydata do oddziału  przedszkolnego lub punktu przedszkolnego w danej szkole (dokument do pobrania w systemie elektronicznym).Zasady naboru

 ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by www.szkola.zspswietno.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"
Osób online: 1
stat4u