Historia

 
Historia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 

imienia Jana Pawła II

w Świętnie Rok 1945
  4.09.1945r. następuje inauguracja roku szkolnego. Pracuje w niej jeden nauczyciel, jest w niej 19 uczniów uczęszczających do 4 klas 7- oddziałowej szkoły podstawowej. Cały sprzęt szkolny to: jedna ławka czteroosobowa, 1 stół krótki, 5 szaf i jeden regal do akt. Równocześnie powstaje w Świętnie Państwowe Przedszkole w budynku państwa Piotrowskich przy ul. Powst. Wlkp. 58. Następuje stopniowe zasiedlanie wsi Świętno i pod koniec roku szkolnego chodzi do szkoły już 88 uczniów. W roku 1946 kierownikiem szkoły zostaje pan Marian Springer.

Rok 1950
  W roku 1950r. kierownikiem zostaje Adam Strykowski, a następnie w tym samym roku szkołą kieruje Czesław Woźniak. Od 1954 roku kierowniczką szkoły zostaje Urszula Żarow.
W przedszkolu od 01.01.1954r. kierowniczką zostaje Łucja Pikiołek /dziś pani Pilarczyk/. Jest to od tego właśnie roku przedszkole przyzakładowe prowadzone przez Rejon Przemysłu Leśnego w Sulechowie. W tych latach przedszkole zostaje przeniesione do budynku obok.

Rok 1964
  W 1964 roku funkcję kierownika szkoły  powierzono panu Wiktorowi Hałasowi. Szkoła w tym czasie stopniowo się rozwija. Zostaje zainstalowane w szkole centralne ogrzewanie. Powstaje na boisku zielona sala gimnastyczna.  Zostają zamontowane tablice do koszykówki. Dyrektor czyni działania aby doprowadzić do rozbudowy szkoły wzorem szkoły w Obrze. W tych latach pojawiają się jednak koncepcje szkól tzw. dziesięciolatek. W wyniku realizacji tej koncepcji następuje zmniejszenie stopnia organizacyjnego szkoły z ośmioklasowej do sześcioklasowej w roku szkolnym 1976/1977. Szkoła jednak działa dalej i cały czas trwają starania aby dojeżdżające do Obry klasy VII i VIII mogły wrócić do Świętna.

Rok 1965  
  W roku 1965 nasze przedszkole przejmuje Wydział Oświaty w Wolsztynie. 1.03 1970r. funkcję kierowniczki przedszkola objęła pani Krystyna Domagała. W tym okresie przełożono dach budynku, otynkowano elewację, zainstalowano bieżącą wodę, powstała nowa łazienka dla dzieci.

Rok 1982  
  W 1982 r. w ramach kapitalnego remontu zainstalowano centralne ogrzewanie i powstała dobudówka z pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi, wymieniono podłogi rozbudowano zaplecze kuchenne. Od 1993r. dyrektorką przedszkola zostaje Gabriela May. W przedszkolu powstaje drugi oddział dziewięciogodzinny. Wykonane zostaje też doposażenie przedszkola.

Rok 1985
  W 1985 roku funkcje dyrektorki szkoły obejmuje pani Teresa Moszak. W dalszym ciągu trwają zabiegi aby podnieść stopień organizacyjny szkoły i w końcu dzięki pomocy Rady Sołeckiej i rodziców udaje się wygospodarować klasę w domu kultury i klasy VII i VIII wracają do Świętna. Dzięki wspólnym działaniom całego środowiska udaje się też w tym czasie dobudować do budynku szkolnego ubikacje i dzięki temu znikają makabryczne przysłowiowe latryny. Poprawa warunków sanitarnych szkół zwłaszcza wiejskich to hasło ówczesnego dyrektora ekonomicznego oświaty w Wolsztynie Czesława Fidlera.

Rok 1992
  W roku 1992 we wrześniu dochodzi do sytuacji szczególnej, a mianowicie do otwarcia ogólnopolskiego roku szkolnego 1992/1993 z udziałem Ministra Oświaty – ucznia naszej Szkoły. Czynione nadal są działania celem rozbudowania bazy dydaktycznej szkoły.

Rok 1994
  W 1994 r. dyrektorem szkoły Podstawowej zostaje Jerzy Luftmann. W tych latach następuje stopniowy dalszy rozwój naszej placówki.  Udaje się przeprowadzić stopniowo remonty łazienek szkolnych i korytarza, następuje wymiana oświetlenia w szkole, powstaje boisko do koszykówki, kort do badmintona, sklepik szkolny w postaci drewnianego kiosku, zieleńce wraz z oczkiem wodnym i mostkiem.

Rok 1996
  W roku 1996 powstaje w naszej szkole pierwsza w gminie świetlica środowiskowa. Od lata 1997r. rusza budowa nowej sali sportowej, która zostaje zakończona w 2000 roku. We własnym zakresie dokonano wyposażenia sali sportowej w niezbędny sprzęt i urządzenia, łącznie z nagłośnieniem pozyskując sponsorów i środki zewnętrzne między innymi dzięki powstałemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Leśnik Junior”.

Rok 1997
  W tym czasie też w roku 1997 dyrektorką Przedszkola zostaje Pani mgr Krystyna Domagała a od 1998 roku Szkoła łączy się z przedszkolem przyjmując jednocześnie cale zaplecze kuchenne. W roku 1999 wchodzi w  życie reforma oświaty i szkoła podstawowa staje się placówką sześcio-oddziałową a dzieci do gimnazjum zaczynają dojeżdżać do Obry. Od 1999 r. dyrektor szkoły doprowadza do przebudowy budynku dotychczasowej szkoły podstawowej na budynek przedszkolny, jest to gigantyczna praca pracowników, rodziców, zaprzyjaźnionych sponsorów;  polegająca na przebudowie ścian, ale i wymianie wszystkich instalacji, w tym także grzewczych.

Rok 2001  
  Od września 2001r. oddziały przedszkolne przeniesione zostają do odnowionego budynku byłej szkoły. Zlikwidowane zostają klasy przy ulicy Mickiewicza, a w Domu Kultury z klasy powstaje  piękna biblioteka z odnowionymi łazienkami połączona w jeden obiekt z Biblioteką Publiczną. Dzięki staraniom władz szkoły i pracy rodziców ze środków zewnętrznych udaje się w 2001r. oddać do użytku nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do łącz internetowych. Wspólnie z udziałem sponsorów  i Rady Sołeckiej zostaje cały teren szkolny ogrodzony płotem. Należy tu dodać, że w roku 1995 powstaje wybudowany wspólnie przez rodziców, uczniów, pracowników szkoły amfiteatr oraz wykonane zostaje,  we własnym zakresie oświetlenie boiska. Trwa w tym czasie praca dydaktyczna i wychowawcza, odbywają się kontakty z organizacją Jung Niderlandy w Holandii, parafią na Ukrainie w Gniewaniu, ze szkołą prywatną w Cottbus w Niemczech.

Rok 2003
  W roku 2003 powstaje w  dwa miesiące pracą ok. 60 osób wigwam szkolny.

Rok 2004
  Od roku 2004 powstaje Zespół Szkolno – Przedszkolny w Świętnie. W kwietnia 2005 roku sali sportowej nadano imię Czesława Fidlera zmarłego dyrektora wolsztyńskiej oświaty, w dowód uznania za zasługi dla naszego, i nie tylko dla naszego środowiska .  

Rok 2005   
  W dniu 10.05.2005r Rada Miejska w Wolsztynie pozytywnie zaopiniowała wniosek naszego szkolnego środowiska z dnia 16 marca 2005 roku o nadanie Szkole Podstawowej i Przedszkolu, wchodzącym w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świętnie imienia Jana Pawła II. W dniu 25.05.2005 roku odbył się wielki zjazd absolwentów w 60 rocznicę powstania Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świętnie. W dniach16 – 17 czerwca 2005 roku odbył się X Festiwal Piosenki Religijnej imienia Jana Pawła II i w ramach uroczystości w dniu 17.06.2005 roku Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Świętnie zostaje nadane imię Jana Pawła II. Uroczystości uświetniło wiele osobistości, a na zakończenie wraz z orkiestrą symfoniczną z Poznania pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego Le Quatro Stagioni wystąpił światowej klasy tenor znany znakomicie wszystkim Jacek Wójcicki z Krakowa. W Sylwestra 2005 roku Zespół nasz zorganizował zabawę sylwestrową z której dochód przeznaczony został na wyposażenie placu zabaw dla przedszkolaków. Taka samą zabawę zorganizowano w Walentynki w lutym 2007 roku. W wakacje 2006 roku podczas obozu wypoczynkowego dla młodzieży z drużyn pożarniczych jednostek OSP gminy Wolsztyn i okręgu Lüben w Niemczech powstał pomysł nawiązania współpracy  naszego Zespołu i Szkoły Podstawowej z Schőnwalde w Niemczech. W październiku tego roku odwiedziła nas kadra tamtejszej szkoły i w trakcie tej wizyty omówiono zasady współpracy. W roku 2006 otwarto piękną pracownię multimedialną przy naszej bibliotece. W roku tym zainstalowano na terenie Zespołu monitoring. W grudniu 2006r. dzięki wielu staraniom dyrekcji Zespołu i przychylności władz gminy Wolsztyn na budynku przedszkola wymieniono dach na nowy. W dniach 17-18.06 roku ruszył ponownie Festiwal Piosenki Religijnej imienia Jana Pawła II. Była to już jedenasta edycja tego festiwalu.

Rok 2007   
W marcu 2007 roku dokonano właściwej instalacji nagłośnienia sali sportowej. W dniu 5 marca 2007 roku przedstawiciele naszej szkoły i przedszkola udali się z rewizytą do Niemiec – było sympatycznie i są duże szanse na dobrą współpracę.  W maju 2007 roku powstała strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie. Pierwszym administratorem i projektantem strony był nauczyciel informatyki mgr Marcin Tajchert. We wrześniu ogłoszone zostały wyniki osiągane przez szkoły gminy i powiatu wolsztyńskiego podczas przeprowadzanych corocznie sprawdzianów kompetencji uczniów szóstych klas. Nasz Zespół zajął w gminie Wolsztyn i Powiecie Wolsztyn pierwsze miejsce. Ukazał się też ranking szkół w województwie wielkopolskim za ostatni sprawdzian przeprowadzony  w kwietniu 2007 r. Szkoła Podstawowa ze Świętna na 1120 szkół podstawowych w województwie, w tym miejskich, prywatnych i społecznych zajęła najwyższe miejsce spośród szkół powiatu wolsztyńskiego i została sklasyfikowana na 87 miejscu. W lipcu ogromnym wysiłkiem wszystkich pracowników Zespołu /nauczycieli, pracowników fizycznych, administracji i dyrekcji/ odmalowaliśmy w dwa tygodnie praktycznie całą szkołę i przedszkole. Był to ogromny wysiłek ludzi, którzy takimi pracami się nie zajmują lub nigdy się dotąd nie  zajmowali. Smutne może było to, że pomagał nam tylko jeden rodzic uczniów naszej szkoły. Od września mamy nowoczesną pracownię multimedialną w szkole, wraz z laptopem, rzutnikiem multimedialnym. Dzięki wzbogaceniu się Zespołu w nowy sprzęt dotychczas posiadane komputery  trafiły jako wsparcie dydaktyczne do pokoju nauczycielskiego, wszystkich pomieszczeń dydaktycznych szkoły, do użytku intendentki w stołówce szkolnej, do oddziału sześciu i do oddziału pięciolatków w przedszkolu. Stopniowo wyposażany plac zabaw dla przedszkolaków jest już monitorowany, jak i w środku obiekt przedszkola. We wrześniu 2007 roku odeszła na emeryturę Pani mgr inż. Teresa Wojtkowiak. Został też wybrany nowy skład Rady  i Zarządu Rady Rodziców, na którego czele stanął Pan Marcin Nasiłowski. Od września po raz pierwszy w historii szkoły w formie konkursu została zatrudniona na funkcji szkolnego referenta Pani Monika Waligórska. W związku z chorobą Pani Doroty Dziemby na okres jej choroby czyli około roku w jej miejsce zostały zatrudnione na  ½ etatu Pani Halina Horowska i Pani Bogumiła  Górniak. Od kwietnia 2007 r. nasza szkoła i przedszkole wspomagane są produktami żywnościowymi wysokiej jakości, wartości i przydatności z przedsiębiorstwa, którego właścicielem jest arabska rodzina AMJADI  z siedzibą firmy w Kaszczorze. Całość przedsięwzięcia pilotuje wielki przyjaciel szkoły, rodzic jednej z absolwentek naszej szkoły Pan Andrzej Hoffman. Dzięki temu możemy darmowo dzieciom serwować takie produkty jak owoce, kiełbaski z ogniska, kakao, smaczne budynie, produkty z mąki, ryżu i makaronu, napoje, smaczne kanapki z wędlinami itd. Jesteśmy za ten systematyczny dar bardzo wdzięczni. W końcówce roku szkolnego 2007/2008 odwiedził nas w ramach wizytacji parafii nowy Biskup Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej Stefan Regmunt. Pożegnaliśmy też odchodzącego z parafii księdza Remigiusza Króla. W dniach 17 – 18 czerwca odbył się XII Festiwal Piosenki Religijnej imienia Jana Pawła II. Wystąpiły znakomite zespoły TRIM i TESTIMONIUM. Wszyscy podkreślali znakomitą atmosferę i organizację, była telewizja Poznań z programem ŹRÓDŁO. Dowiedzieliśmy się też, że w rankingach festiwali imienia Jana Pawła II  nasz jest obecnie klasyfikowany na trzecim miejscu w Polsce. W wakacje z pomocą rodziców , szczególnie firmy pana Szymona Stroińskiego, oraz Adama Górniak odmalowano sale szkolne i przedszkolne. Wiosną 2008 roku dzięki pracy rodziców Sławomira Michalewicza, Romana Wielgosza, Przemysława Mikołajewicza,  dyrektora Jerzego Luftmanna wykonano odwodnienie i przebudowano dojście do przedszkola, a firma pana Ryszarda Kalitki wykonała chodniki na dojściu do przedszkola. Zostało ukończone też boisko do gry w piłkę nożną, a plac zabaw został ogrodzony nowym drewnianym płotem . Tu wielce pomógł miejscowy zakład drzewny STELMET oraz wielu rodziców. W wakacje odbył się już VIII Międzynarodowy Obóz Drużyn Pożarniczych.

Rok 2009  
  W roku 2009 od wczesnej wiosny w dalszym ciągu starano się poprawiać nasze przedszkolne i szkolne zaplecze. Wykonane zostały chodniki, dokonano nasadzeń zieleni. Dzięki pomocy wielu rodziców i przyjaciół szkolnej i przedszkolnej braci wykonano od nowa ogrodzenie boiska do koszykówki. Szczególnie tu trzeba wymienić takie osoby jak: Przemysław Mikołajewicz, Bernard Wróblewicz, Dominika i Mirosław Wojt, Jacek Brzeziński oraz wielu innych. Nasi uczniowie znakomicie wypadli w XIII Festiwalu Piosenki Religijnej imienia Jana Pawła II. Grand Prix Festiwalu otrzymał Marcin Luftmann. Jednocześnie uczniowie naszej szkoły zajmując czołowe lokaty  w regionalnej Parafiadzie wzięli też udział w wakacje w ogólnopolskiej  Parafiadzie w Warszawie. Szkoła wzbogaciła  się o przyrządy na plac zabaw dzięki wysiłkom Rady Sołeckiej wsi Świętno, Rady Rodziców i Urzędu Gminy w Wolsztynie. Wymalowana została też sala sportowa dzięki ogromnej pracy wykonanej przez rodziców dzieci i jednego z absolwentów: Andrzeja Górniaka, Przemysława Mikołajewicza, Franciszka Pawłowskiego i Artura Nowakowskiego. Wykonano kolejny etap ogradzania terenu szkoły i przedszkola wykonując opłotowanie od strony amfiteatru i pozakładano bramy wjazdowe oraz furtki. Szkoła jak każdego roku uzyskała wysokie wyniki w trakcie sprawdzianów klas VI. Odnotowano też wiele sukcesów w zawodach sportowych i w konkursach przedmiotowych na poziomie powiatu i gminy.  Od 1.09.2009 roku do grona nauczycieli dołączyła pani Michalina Kawulak /absolwentka tej szkoły/. W XVIII Biegu Niepodległości w Mochach uczennica Nikola Horowska podopieczna mgr Julity Jedy  zajęła I   miejsce w  kategorii K-8 . W szkole odbył się I Gminny Konkurs Wiedzy o naszym patronie Janie Pawle II. W konkursie uczestniczyło po 5 drużyn z każdej kategorii wiekowej. W kategorii klas IV-VI nasza drużyna zajmuje II miejsce.

Rok 2010
  Nasi uczniowie osiągają wysokie lokaty w wielu konkursach. Między innymi w „Gminnym Konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim” podopieczny mgr Sebastiana Ceglarka, uczeń Jakub Komczyński zajmuje I miejsce. Już po raz X organizujemy Turniej Unii Europejskiej w Piłce Nożnej Halowej im. Czesława Fidlera. Pośród 5 rywali drużyna z naszej szkoły przygotowywana przez mgr Sebastiana Ceglarka zdobywa I lokatę. Świetnie zaprezentowali się nasi uczniowie zajmując II miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości F. Chopina. Mistrzem Ortografii  2010 Powiatu Wolsztyńskiego zostaje Natalia Walkowiak uczennica prowadzona przez mgr Martę Kasprzyk. W maju zorganizowany zostaje  się XIV Festiwal Piosenki Religijnej. Gośćmi są Mariusz Bryś z zespołem oraz ksiądz Antoni Długosz. Patronat honorowy nad Festiwalem objęli:  biskup dr Stefan Regmunt – ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, Marek Wożniak- marszałek województwa wielkopolskiego, burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogoziński oraz proboszcz parafii Ciosaniec ks. Dariusz Chmist. W II Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II, którego jesteśmy organizatorami nasza reprezentacja zajmuje I miejsce w kategorii kl. IV-VI i  III  w kategorii kl. I-III.

Rok 2011
  Gośćmi XV Festiwalu Piosenki Religijnej są Andrzej Sikorowski, lider zespołu „Pod budą” oraz Maja Sikorowska. Uczeń Przemysław Szarłata przygotowywany przez panią Anitę Brzezińską zdobywa I miejsce w Gminnym Konkursie Przyrodniczym. Natomiast w III Gminnym Konkursie Wiedzy o naszym patronie uczniowie reprezentujący klasy I-III zdobywają II lokatę. Po raz pierwszy w czasie wakacji odbywa się Dzieciniec, gdzie dzieci przedszkolne i z klas. I-III mogą spędzić 2 tygodnie pod opieką pedagogów. 16 IX odbywa się w szkole uroczystość posadzenia „Dębu Pamięci” połączona z Harcerskim Startem Gminnego Związku drużyn ZHP w Wolsztynie. Na tej uroczystości dokonano również otwarcia nowego – wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 18x36m wraz z infrastrukturą towarzyszącą przystosowaną do siatkówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego i koszykówki. Koszt tej inwestycji  wynosił 251 tysięcy złotych. W tym roku dokonano także wymiany okien w przedszkolu.

Rok 2012
  Nasi uczniowie uczestniczą w wielu konkursach i osiągają w nich znaczące sukcesy. Między innymi w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod patronatem starosty wolsztyńskiego pt;”Powiat wolsztyński oczami dziecka” uczennica Jagoda Łukaszewska ,podopieczna mgr Doroty Szuch, zdobywa II miejsce. Nikola Horowska ,przygotowywana przez mgr Martę Kasprzyk , zajmuje II miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim. W szkole organizowany jest IV Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. W kategorii kl. I-III uczniowie zdobywają III lokatę. W grudniu odbywa się Kiermasz Świąteczny. Nauczyciele wraz z rodzicami wykonali piękne ozdoby. Były występy uczniów i inne atrakcje. Całkowity dochód wzbogacił bazę naszej placówki. W kolejnym organizowanym w szkole Turnieju  Piłki Nożnej im. Czesława Fidlera grają nie tylko chłopcy. Dziewczęta ze Świętna okazały się nieco lepsze i zajęły II miejsce a nasza drużyna chłopców III lokatę. W szkole wykonano kilka remontów. Zabudowano klatkę schodową w przedszkolu, wyremontowano sale dydaktyczną znajdującą się na piętrze w przedszkolu. Nowe zadaszenie naszego szkolnego amfiteatru spowodowało ulepszenie a jednocześnie powiększenie zadaszonego miejsca na scenie. W tegorocznym XVI Festiwalu Piosenki Religijnej po raz pierwszy odbywają się warsztaty muzyczne. Warsztaty pomogła  zorganizować pani Bogumiła Tarasiewicz – przyjaciel naszej placówki.  Gośćmi tegorocznego festiwalu są Magda Anioł oraz Zbigniew Wodecki.  Gościli również artyści z Niemiec i  Litwy. Wyróżnienia podczas przeglądu festiwalowego zdobyli także uczniowie z naszej szkoły . Byli to Nikola Horowska, Marcin Luftmann , Maja Broniszewska, których przygotowaniem zajmował się mgr Jerzy Luftmann.

Rok 2013     
  W bieżącym roku dzięki środkom uzyskanym z kiermaszu bożonarodzeniowego wykonano nowe meble do szatni w przedszkolu. Wykonawcą mebli był pan Paweł Laskowski. W tegorocznym  Turnieju Piłki Nożnej im. Czesława Fidlera  dobrze zaprezentowały się drużyny dziewcząt i chłopców ze Świętna. Obie przygotowywane przez naszego niezawodnego wuefistę pana mgr Sebastiana Ceglarka zajęły III miejsce. Podczas  XVII Festiwalu Piosenki Religijnej organizowanego w naszej szkole odbył się przepiękny koncert Zespołu Mandolinowego z Domu Kultury w Kolsku.  W tygodniu poprzedzającym festiwal odbyły się warsztaty  muzyczne, które poprowadził pan Wojciech Zandecki, po raz pierwszy, z zespołem muzyków. Uczestniczyli w nich także goście z Niemiec i  Litwy. Gwiazdą  festiwalu był pan Jan Pietrzak z Kabaretem Pod Egidą. Festiwalowymi  laureatami z naszej szkoły zostali Nikola Horowska i Marcin Luftmann podopieczni mgr Jerzego Luftmanna. W roku tym wiele sukcesów edukacyjnych zajęli uczniowie z naszej placówki. Między innymi  Olga Dobrowolska zajęła II miejsce w Powiatowych  Eliminacjach do Wojewódzkiego  Konkursu Plastycznego „Palić, nie palić – oto jest pytanie”. I lokatę oraz nagrodę specjalną w Powiatowym Plenerze Malarskim „Tuwim węglem rysowany” zajęła Tatiana Rejent. Obydwie nasze artystki przygotowywała mgr Dorota Szuch a Dawid Potapowicz podopieczny mgr Marty Kasprzyk zostaje wyróżniony w XIV Konkursie Młodych Talentów Literackich 2013. Nasi harcerze z „Okrągłej Szesnastki” wyjechali latem, pod opieką mgr Jerzego Luftmanna, na samodzielny obóz  do Zakopanego. Wśród wielu znakomitych przygód była i ta związana z kibicowaniem kolarzom podczas Tur de Poloń.  Siedemnastego września przy naszym Dębie Katyńskim z udziałem przedstawicieli rodziny pana Wróblewicza, Policji Powiatowej w Wolsztynie, Stowarzyszenia Historii Wojskowości , przedstawicieli Komisji oświaty Rady Miejskiej w Wolsztynie odbyło się  uroczyste spotkanie upamiętniające kolejną tragiczną rocznicę napaści na Polskę Hitlerowskich Niemiec i Rosji Sowieckiej. W październiku odbył się V Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. W kategorii klas I-III nasi uczniowie zajęli  III miejsce. W Dniu Edukacji Narodowej rodzice i uczniowie pod kierunkiem  pani Joanny Wróblewicz przygotowali piękny program artystyczny a część gastronomiczną przygotowały  panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Świętnie. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele organizacji wiejskich, radny i sołtys. Szkoła przystąpiła do 3 letniego szwajcarsko – polskiego programu współpracy KIK/34 pt. "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”, którego koordynowaniem zajęła się mgr Julitta Jeda. W listopadzie dyrektor Zespołu mgr Jerzy Luftmann odebrał w Warszawie  statuetkę „Żeby Polska  Była Polską” jako laureat nagrody  fundowanej przez Fundację Jana Pietrzaka, za promowanie osoby wielkiego Polaka papieża Jana Pawła II . Nagrodę wręczała znana aktorka Ewa Dałkowska. Uroczystość była połączona z dorocznym Koncertem  Niepodległości.

Rok 2014    
  W styczniu kolędowaliśmy dla społeczności Świętna przy żłobku szkolnym serwując pyszny barszczyk. Duże wrażenie na mieszkańcach Świętna zrobiła przygotowana przez mgr Mirosławę Nowak i mgr Jerzego Luftmanna droga krzyżowa w rocznicę odejścia Jana Pawła II do  domu Ojca. Podczas XIV już Turnieju Gminnego Piłki Nożnej imienia Czesława Fidlera nasza reprezentacja chłopców przygotowywana przez mgr Sebastiana Ceglarka zajęła II miejsce. I miejsce w rejonowym konkursie Plastycznym o Honorowym Krwiodawstwie  zajmuje Julia Gaca podopieczna mgr Doroty Szuch .  W XXIII Biegu Niepodległości w Mochach I miejsce zdobywa Piotr Ostrowski w kat.M-5  oraz w K-6 II miejsce Iga Horowska uczniowie mgr Doroty Szuch. Wiosną odbył się też kiermasz wielkanocny, połączony  z  konkursem recytatorskim wierszy o tematyce  wiosennej. Rodzice zarobione pieniądze przeznaczyli na  doposażenie szkoły i przedszkola w sprzęt. W maju odbył się  kolejny XVIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Religijnej imienia Jana Pawła II, podczas którego  szczególnymi gośćmi był zespół  muzyczny z Litwy a także znakomity muzyk Mieczysław Szcześniak z zespołem. Po raz pierwszy  nasz festiwal został objęty patronatem przez Fundację Jana Pietrzaka. Fundacja ta ufundowała statuetkę „Żeby Polska Była Polską”, którą wręczył przybyły  na festiwal członek zarządu Fundacji  pan Janusz Śniadek.  W ramach festiwalu odbyły się też warsztaty muzyczne  z udziałem młodzieży z Polski, Litwy i Niemiec. W VI Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II uczestniczy 13 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych. Reprezentacja z naszej szkoły zajmuje III lokatę. Dzięki ogromnej determinacji całej społeczności szkolnej udało, się po latach, doprowadzić do utworzenia pierwszego oddziału przedszkolnego 9,5 godzinnego. Z pomocą rodziców wyremontowano salę dydaktyczną dla przedszkolaków z wyposażeniem w nowe meble, rzutnik multimedialny i elektrycznie opuszczany ekran. Całkowicie przerobiono  łazienki  dla przedszkolaków z wyjściem na plac zabaw, założono płytki ceramiczne w stołówce szkolnej, zakupiono nowe meble oraz dokonano  remontu części wyposażenia i oświetlenia w kuchni. W lipcu w wyniku ulewy zostały zalane piwnice przedszkola. Przeniesiono w związku z tym archiwum   szkolne   do  budynku z salą gimnastyczną. W marcu gościliśmy w naszej szkole biskupa Pawła Sochę, który wizytował parafię rzymskokatolicką w Ciosańcu i odwiedził naszą placówkę. We wrześniu odbyła się u nas Gminna inauguracja roku szkolnego 2014/2015. Dyrektor szkoły mgr Jerzy Luftmann otrzymał powołanie na funkcję dyrektora na  nową pięcioletnią kadencję.

Rok 2015
  Od początku roku z pomocą rodziców uczniów zostało wymienione szkolne oświetlenie w klasach na parterze. Wyposażono  już wszystkie klasy szkolne w rzutniki multimedialne, tablice interaktywne i elektrycznie opuszczane  ekrany. W marcu odbył się kolejny  XV Turniej Halowej  Piłki Nożnej im. Czesława Fidlera.  W marcu również odbył się w charytatywny bieg dla naszej chorej uczennicy Magdy, w którego organizacji uczestniczyli nasi uczniowie, swoim śpiewem zagrzewając do biegów. Możemy pochwalić się wieloma sukcesami naszych uczniów. Tak między innymi Adrianna Bocer, którą przygotowywała mgr Małgorzata Horowska zajęła I miejsce w Gminnym Konkursie „Mali Recytatorzy 2015”. Grupa Teatralna z kl. I, prowadzona przez p. Annę Skorupińską oraz mgr Małgorzatę Horowską zajmuje I miejsce w II Przeglądzie Teatrów dziecięcych w Siedlcu, przedstawiając inscenizację „Rzepki” Juliana Tuwima. Obchodziliśmy w tym roku podczas XIX Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Religijnej  X rocznicę nadania im. Jana Pawła II Szkole  Podstawowej i Przedszkolu w Świętnie. Podczas Festiwalu zmieniono formułę warsztatów muzycznych, w których wzięła udział młodzież i dzieci z Polski, Niemiec i Litwy. Warsztaty muzyczne prowadzone były przez Wojciecha Zandeckiego i Mateusza Krausfurta. Przygotowany podczas warsztatów  koncert gospelowy zaprezentowano w piątek w kościele oraz w sobotę na scenie festiwalowej. Gośćmi festiwalu był zespół Kolorowe Gitary , który  znakomicie rozbawił widzów. Ufundowana statuetka Fundacji Jana Pietrzaka „ Żeby Polska była Polską” wraz z nagrodami powędrowała do Domu Polskiego w Ejszyszkach na Litwie  i dla zespołu  „Fantazja”. W wakacje odnowiono kuchnię szkolną i odmalowano korytarze w przedszkolu i w szkole , które pięknie i kolorowo wyglądają oraz założono korkowe gazetki ścienne. Położono nowe chodniki  z tyłu budynku starej szkoły, dokonano remontu placu zabaw. Pracę w Zespole Szkolno - Przedszkolnym  zakończyły pani Krystyna Domagała i Mirosława Nowak. Po pierwszy raz w historii  rok szkolny we wrześniu rozpoczęły dwie pierwsze klasy A i B oraz na rozpoczęciu roku po raz pierwszy dokonano pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Współorganizowaliśmy  wraz z panami Arturem Skorupinskim i Piotrem Spotkiem mecz  gwiazd dla Magdy, w którym pomagali prawie wszyscy nauczyciele. 26  września odbył się Zjazd Absolwentów z okazji 70 lecia Szkoły Podstawowej. Przygotowano przepiękną wystawę z całych siedemdziesięciu lat istnienia Szkoły , Przedszkola i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Uroczystość zgromadziła wielu absolwentów i sympatyków szkoły. We wrześniu funkcję Kierownika Świetlicy Szkolnej objęła pani Anna Nędzewicz - Gindera. W  dniu 16 października odbył się  VII Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II.  W konkursie w dwóch kategoriach wzięło udział 12 zespołów.

Rok 2016   
  W wyniku przystąpienia do programu „Wiarygodna Szkoła”, kapituła programu dokonała weryfikacji wyników nauczania, działalności wychowawczej, udziału w różnych programach i akcjach ,bazy szkoły i przedszkola, organizowanych imprez i na samym początku roku otrzymaliśmy Certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA dla  naszego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego. W XVI Turnieju Piłki Nożnej Halowej im. Czesława Fidlera zwanym „Mistrzostwami Unii Europejskiej” wzięło udział 9 drużyn .W kategorii dziewcząt nasza grupa zajęła III miejsce. Uczniowie osiągnęli wiele sukcesów w wielu konkursach i zawodach. Między innymi w III Przeglądzie Teatrów Dziecięcych  w Siedlcu – Teatralka 2016 nasza grupa teatralna pod nazwą „Asy z naszej klasy” zdobyła po raz kolejny I miejsce .Uczniów do konkursu przygotowywały p. Anna Skorupińska i mgr Małgorzata Horowska. Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2016 otrzymali podopieczni p. Anity Brzezińskiej i Małgorzaty Horowskiej : Jakub Kędziora, Julia Kędziora i Adrianna Bocer .Ada zajęła również III miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim. W Turnieju Badmintona w ramach XII Parafiady Regionu Wolsztyn I miejsce zajęli Marta Dominiczak  i Cezary Piotrowski, II Kamil Wyrwa i III Marcelina Andrzejewska podopieczni mgr Sebastiana Ceglarka. W listopadzie  nasi uczniowie pod opieką mgr Sebastiana Ceglarka uczestniczą w Drużynowych Mistrzostwach Rejonu Leszczyńskiego Szkół Podstawowych w Badmintonie gdzie w kategorii dziewcząt zajmują I lokatę. Zorganizowaliśmy po raz XX  Festiwal Piosenki Religijnej  im. Jana Pawła II poprzedzony warsztatami muzycznymi. Wzięło w nim udział 280 uczestników z Polski, Niemiec, Litwy. Gośćmi festiwalu byli  między innymi : Biskup Antoni Długosz, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz  wraz z kwartetem smyczkowym oraz  Jerzy Zelnik. Jury w składzie Bogumiła Tarasiewicz, Grażyna Flicińska-Panfil, Jerzy Zelnik, ks. Jerzy Dmytruk przyznali tytuł  LAUREATA również uczennicy z naszej szkoły  Martynie Tomiak  podopiecznej mgr Mirosławy Adamczyk.  Zorganizowaliśmy w naszej placówce VIII Gminny Konkurs Wiedzy  o Janie Pawle II. Uczestniczyło w nim 12 zespołów a w kategorii klas I-III nasza reprezentacja osiągnęła II miejsce. W grudniu zorganizowaliśmy Kiermasz Bożonarodzeniowy oraz Konkurs Recytatorski Poezji Zimowo - Bożonarodzeniowej . W konkursie wzięło udział 34 uczestników. Wśród nich było wielu laureatów z naszej szkoły Hanna Wyrzykowska, Iga Horowska i Adrianna Bocer. Całkowity dochód uzyskany z kiermaszu wzbogacił  bazę naszej  placówki.    

Rok 2017   
  W lutym bieżącego roku zorganizowaliśmy kolejny Turniej Halowej Piłki nożnej im. Cz. Fidlera . Na parkiecie świętnieńkiej sali gimnastycznej rywalizowało 11 drużyn. Nasi chłopcy pod opieką p. Sebastiana Ceglarka uklasyfikowali się na III pozycji. „Teatralka 2017„ w Siedlcu znów została opanowana przez naszą grupę „Asy z naszej klasy”. Podopieczni p. Anny Skorupińskiej i Małgorzaty Horowskiej zajęli ponownie I lokatę. 

20 stycznia 2017 roku Rada Powiatu Wolsztyńskiego  XXIX uchwałą z dnia 07 XI 2016 r przyznała dyrektorowi naszej placówki mgr Jerzemu Luftmannowi tytuł: ZASŁUŻONY DLA POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO. Katolickie Stowarzyszenie „Cvitas Christiana” im. ks. dra Bolesława Domańskiego  w Szczecinie przyznało  natomiast w marcu nagrodę dyrektorowi szkoły mgr Jerzemu Luftmannowi za wybitną działalność społeczno-kulturalną oraz wcielanie w życie wartości oraz postaw chrześcijańskich i patriotycznych. Zorganizowaliśmy w tym roku XXI Festiwal Piosenki Religijnej poprzedzony Międzynarodowymi  Warsztatami Muzycznymi  prowadzonymi przez Szymona Markiewicza - pianisty, kompozytora i dyrygena,   Piotra Łopacińskiego –  wokalisty i  Tomasza Majewskiego - instrumentalisya perkusyjnego, kompozytora i aranżera. Uczestniczyła w nich młodzież z Polski, Litwy Niemiec.  Gośćmi festiwalu były Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a,Paulo, zespół „Cisza jak ta” , „Góralska Hora” oraz „Gitary Maryi Niepokalanej „z Obry. Super Karolka z naszej szkoły zdobył Wiktor  Nowicki. W wakacje odbył się remont w ramach ,którego przebudowano klasę nr 4 oraz łazienki na parterze w szkole . Od września klasy nr 3 i  nr 4 stały się salami przedszkolnymi. W ramach Reformy Oświaty likwidującej gimnazja i wprowadzającej nauczanie w klasach I-VIII pozostali u nas uczniowie  klasy VII. W naszym Zespole Szkolno- Przedszkolnym mamy szkołę ośmioklasową. W tym roku pracę w naszym Zespole Szkolno –Przedszkolnym zakończyły Panie Julita Jeda, Maria Boińska oraz Marta Kasprzyk. Zatrudnieni zostali natomiast P. Ewa Zakrzewska, Bogumiła Rychła, Agnieszka Głuchowska, Paweł Kubala , Edyta Milanowska oraz Paweł Rychły. W Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Wolsztyńskiego w Badmintonie w listopadzie   I miejsce w swoich kategoriach zajęły drużyny dziewczyn (Igrzyska Dzieci) i chłopców (Igrzysk Młodzieży Szkolnej), III miejsce zajęły dziewczęta (Igrzyska Młodzieży Szkolnej). Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie – Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Cezary Piotrowski, Kamil Wyrwa, Julia Piotrowska i Ewelina Dominiczak, a w Igrzyskach Dzieci – Sandra Wawrzynowych i Martyna Tomiak. Sportowców przygotowywał mgr Sebastian Ceglarek. Zorganizowaliśmy kolejny Konkurs o Janie Pawle II, w którym po raz pierwszy udało się zająć I lokatę zespołowi reprezentującemu klasy I-III.


                                                                                                                                                                                                                                     

ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by www.szkola.zspswietno.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"
Osób online: 1
stat4u